Privaatsuspoliitika

Meist

Vastutav töötleja: SIA NESS, rg-kood 40103240056 (tekstis edaspidi – NESS).

Käesolevas privaatsuspoliitikas tähistavad sõnad „teie“, „te“ või sarnased sõnad saidi ness-solutions.com (tekstis edaspidi – veebisait) mis tahes külastajat. Sellised sõnad nagu „meie“, „me“ või sarnased sõnad tähistavad NESSi.

Käesolevas privaatsuspoliitikas selgitatakse, kuidas töötleb NESS füüsilise isiku andmeid; selgitatakse andmesubjekti õiguste teostamise korda ning isikuandmete kaitsega seotud küsimusi. NESSi privaatsuspoliitika kehtib veebisaidil ness-solutions.com NESSi tehtava isikuandmete töötlemise ja selle veebisaidi töö tagamise suhtes.

Isikuandmeid töödeldes järgib NESS isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 ja füüsiliste isikute andmetöötluse seaduse nõudeid ning samuti Lätis kehtivate õigusaktide muid nõudeid.

Teie privaatsus

Meie eesmärk on teid võimalikult selgelt ja arusaadavalt teavitada sellest, kuidas ja miks teie isikuandmeid kasutame ning tagada teie turvatunne, kui oma isikuandmed meile teatavaks teete. Isikuandmed on mis tahes teave, mida on isiku tuvastamiseks võimalik kasutada.

Selle tagamiseks, et teie isikuandmed oleks meie juures alati kaitstud ja et teie isikuandmete töötlemine toimuks kooskõlas kehtivate andmekaitseseadustega, meie sisepoliitika ja -korraga, võtame asjakohaseid meetmeid. Samuti oleme ametisse määranud andmekaitsespetsialisti, kelle ülesanne on jälgida isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete ja korra järgimist.

Kogu oma tegevuse raames kaitseme teie isikuandmeid ja järgime konfidentsiaalsuspõhimõtet. Selle poliitika kaudu saate teada, milliseid andmeid võime teie kohta koguda, kuidas neid kasutame ning samuti esitatakse selles teave teie õiguste ja meiega ühendust võtmise viiside kohta.

Hoiame regulaarselt andmekaitse- ja privaatsusküsimustel silma peal. Seetõttu võidakse seda privaatsuspoliitikat mis tahes ajal muuta või täiendada. Uusim privaatsuspoliitika avaldatakse käesoleval veebisaidil. Veebisaidil avaldatud privaatsuspoliitika mis tahes versioon asendab privaatsuspoliitika kõik varasemad versioonid ja jõustub kohe pärast avaldamist.

Mis kategooria isikuandmeid me kogume ja miks?

Küpsised (Cookies)

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis luuakse ja salvestatakse teie kui internetikasutaja seadmesse (arvuti, tahvelarvuti, mobiiltelefon jne) sellal, kui külastate meie veebisaiti. Küpsised nö jätavad teie kogemuse ja põhiteabe meelde ning parandavad seeläbi meie veebisaidi kasutusmugavust.

Küpsiste abil töödeldakse veebilehe kasutusajaloo andmeid, diagnoositakse lehe töö probleeme ja puudusi, kogutakse kasutajate harjumuste statistikat ning tagatakse veebisaidi funktsionaalsuse täielik ja mugav kasutamine.

Küpsiste töötlemise lisateavet saate meie küpsiste töötlemise poliitikast, mille leiate siit.

Otseturundus, reklaam ja infomaterjalid

Teie nõusoleku saamisel teavitame teid meie teenuste ja tegevusega seotud erinevatest uudistest ja päevakajalistest sündmustest. Kui te soovite saada meie uudiseid, peate selle ära märkima meie veebisaidil või muul viisil selleks registreerudes.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

  • Isiklik teave (nimi, perekonnanimi)
  • Kontaktandmed (e-posti aadress, mobiiltelefoni number)

Teie nõusolek

Meiega suheldes teie poolt esitatavad andmed

Juhul, kui võtate meiega ühendust (sh täites või kasutades veebilehe kontaktivorme), või juhul, kui peame teid teie päringule vastamiseks teavitama, teie avaldust töötlema või kohaldatavates õigusaktides sätestatud juhtudel teiega ühendust võtma, võime teid tuvastada ja võtta teiega ühendust, kasutades meile kättesaadavaid kontaktandmeid (telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress), paluda identifitseerivat lisateavet, kui see on vajalik privaatsuse piisavaks kaitseks või meie kohustuse täitmiseks, samuti teavitada meie koostööpartnereid, et oleks võimalik paremini vastata teie soovidele või täiustada meie tooteid ja teenuseid. Võime säilitada omavahelist suhtlust ja teie päringuid, et tagada meie õigustatud huvide järgimine (sh nõuetekohase klienditeeninduse pakkumine, ettevõtte tõhusate juhtimisprotsesside tagamine, teenuse kvaliteedi tagamine ja parandamine, NESSi huvide kaitsmine pretensioonide või nõuete esitamise perioodi jooksul) ning samuti et sõlmida teie algatusel leping ja võtta lepingu sõlmimiseks vajalikke meetmeid.

Tõhusama andmekaitse ja andmete minimeerimise tagamiseks on kodulehe kontaktivormis vaja ära märkida vaid nimi, telefoninumber ja e-post ning huvipakkuva teenuse teema. Kontaktivormis palume esitada töökoha kontaktandmed.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

  • Isiklik teave (nimi, perekonnanimi)
  • Muu tuvastav teave
  • Kontaktandmed (elukoha aadress, e-posti aadress või mobiiltelefoni number)

Kohaldatavatest õigusaktidest tuleneva juriidilise kohustuse täitmine.

Meie õigustatud huvi viia ellu ettevõtlustegevust, tagada nõuetekohane klienditeenindus ja ettevõtte tõhusad juhtimisprotsessid, tagada teenuse kvaliteet ja seda parandada, kaitsta oma huve võimalike pretensioonide või nõuete esitamise ajal

Lepingu sõlmimine või lepingu sõlmimise toimingud

Meie vastu suunatud õigusvastaste toimingute uurimine ja ennetamine

NESSi vastu suunatud õigusvastaste tegevuste tuvastamiseks ja ennetamiseks (nt rikkumiste uurimiseks ja ennetamiseks, meie IT-süsteemide kaitsmiseks ja täiustamiseks, rünnete ja sissetungimiste või veebisaidi volitamata muutmise vältimiseks või veebisaidile juurdepääsu takistamiseks, rämpsposti saatmise, andmepüügi või muu volitamata tegevuse tõkestamiseks) võime koguda ja töödelda meile kättesaadavaid andmeid, sh edastada neid õiguskaitseasutustele või infotehnoloogia turvaintsidentide ennetamisega tegelevatele asutustele.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

– Kasutaja loodud andmed, külastuste ajalugu, kasutatud seadmete ja nende seadistustega seotud andmed, nt keeleseaded, ajavöönd, operatsioonisüsteem ja -platvorm, IP- ja MAC-aadressid, brauseriseaded, muu teave veebisaidi ja NESSi digiteenuste kasutamise kohta, muu tuvastav teave.

Meie õigustatud huvi tõkestada teenuste väärkasutust või teenuste osutamise katkemist või uurida ja ennetada ettevõtte vastu suunatud kuritegu.

Kohaldatavatest õigusaktidest tuleneva juriidilise kohustuse täitmine.

Millistest allikatest me isikuandmeid kogume ja kui täpsed need on?

Isikuandmed saame teie käest. Kogume sellist teavet, mida saame juhul, kui te külastate ja kasutate veebisaiti, edastades meile andmeid (sh andmeid, mille te esitate meile enne meie teenuse saamist või veebisaidi infoväljade täitmist). Samuti kogume andmeid, mille te esitate meiega ühenduse võtmiseks. Andmeid võime saada teenusepakkujatelt, kes tagavad veebisaidi töö, sh kes tagavad veebisaidi statistikateenused, ründevastased, turva- ja sissetungivastase kaitse teenused.

Kui teie poolt meile esitatud andmed (nt uudiste saamise kontaktandmed) muutuvad, peate meid sellest viivitamatult teavitama, parandades väärad või ebatäpsed andmed.

Millal töötleme andmeid teiste isikute nimel?

Meie kliendid on peamiselt ettevõtjad (muud juriidilised isikud) ning osutatavate teenuste raames annavad meie kliendid mõnikord vastutavate töötlejatena meile kui volitatud töötlejale ülesande viia ellu tegevusi, mis võivad hõlmata ka isikuandmete töötlemist. Sellistel juhtudel määravad meie kliendid kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Meie aga teeme seda klientide nimel ja ülesandel. Andmete kogumise allikad sõltuvad sellistel juhtudel vastutavast töötlejast ja osutatava teenuse tüübist. Neil puhkudel, mil töötleme isikuandmeid kliendi nimel teenuseid osutades, palume andmetöötlust käsitlevate küsimustega pöörduda eelkõige asjaomase vastutava töötleja poole, kes oskab täpsemalt ja ammendavamalt vastata tema poolt tehtava andmete töötlemisega seotud kõikidele muudele küsimustele. Muidugi aitame teid selliste andmete töötlemise asjus suheldes võimaluste piires hea meelega ka ise.

Kellele me teie isikuandmed edastame?

Teenuseosutajad ja koostööpartnerid

Teie ees võetud kohustuste täitmiseks, veebilehe ja NESSi teenuste toimimise tagamiseks edastame teie isikuandmeid neile ettevõtetele ja asutustele, kes osutavad meile teenuseid, näiteks veebilehe ülalpidamise ja tööga seotud teenuseid (või otseturundussõnumite saatmiseks).

Küpsiseid töötleme ja võtame vastu meie ja meie koostööpartnerid, kes tagavad veebisaidi töö, koguvad ja analüüsivad teie tegevust veebisaidil.

Teeme mõistlikke jõupingutusi, et kontrollida kõiki teenusepakkujaid, kes meie nimel ja ülesandel teie isikuandmeid töötlevad. Hindame, kas koostööpartnerid (isikuandmete töötlejad) võtavad asjakohaseid turvameetmeid, et teie isikuandmete töötlemine toimuks vastavalt meie ülesannetele, juhistele, suunistele ja õigusaktide nõuetele. Nendel ettevõtetel ei ole õigust teie isikuandmeid muudel eesmärkidel (otstarvetel) kasutada.

Õiguskaitseasutused, riiklikud ja kohalike omavalitsuste asutused

Õigusaktides sätestatud kohustuste täitmiseks võime nõudmisel edastada teie isikuandmeid õiguskaitseorganitele (nt politseile), riiklikele ja kohalike omavalitsuste asutustele. Võime teie isikuandmed edastada õiguskaitseasutustele (näiteks kohtud) ning ka riiklikele ja kohalike omavalitsuste asutustele, juriidiliste teenuste osutajatele. Selle põhjus on mh ka see, et nõuete, pretensioonide ja avalduste koostamise, esitamise ja kaitsmise kaudu meie õigustatud huve kaitsta.

Isikuandmete edastamine väljapoole Euroopa Liitu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonda (EMP)

Püüame alati töödelda teie isikuandmeid Euroopa Liidu (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) territooriumil.

Isikuandmete edastamine väljapoole ELi/EMPd ja seal töötlemine võib toimuda, kui selleks on olemas õiguslik alus ja on võetud piisavad turvameetmed, et isikuandmete töötlemist saaks pidada mõistlikul määral turvaliseks (arvestades töötlemise olemust ja õigusaktidega sätestatut).

Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse?

Kõiki teilt saadud isikuandmeid säilitatakse seni, kuni kasutate meie teenuseid või kuni te oma nõusoleku tagasi võtate (kui teie isikuandmeid töödeldakse selle alusel). Isikuandmete pikem säilitamistähtaeg on lubatud, et täita dokumentide või teabe minimaalset säilitamisperioodi käsitlevatest õigusaktidest tulenevaid nõudeid või et kaitsta meie õigustatud huve.

Selle perioodi lõppedes kustutame teie isikuandmed turvaliselt või muudame need kättesaamatuks (arhiveerimine) või mittetuvastatavaks, et neid ei saaks enam teiega seostada.

Jätame endale õiguse teie andmed kustutada ka varem või need pöördumatult anonüümseks muuta, kui nende kasutamise õiguslik alus enam ei kehti või kui neid ei ole teenuse tagamiseks enam vaja.

Veebilehe kontaktivormilt saame elektroonilise teate, mida säilitatakse ja töödeldakse võimalikult lühikest aega seni, kuni asjaomase isikuga võetakse ühendust (kuid mitte kauem kui 15 päeva). Seejärel kontaktivormi kaudu saadud andmed kustutatakse. Selliste andmete edasine töötlemine toimub juhul, kui sel on muu õiguslik alus (nt lepingu sõlmimine, teenuste osutamine jne).

Teie vastutate oma lõppseadme andmete salvestamise ja kustutamise eest. (Vahemälu (cache) ja küpsiste kustutamiseks kasutage internetibrauseri vastavaid seadeid.) Google Analyticsi seaded näevad ette, et see tööriist ei säilita saadud andmeid kauem kui 26 kuud.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Et kaitsta teie isikuandmeid volitamata juurdepääsu, juhusliku kaotsimineku, avalikustamise või hävimise eest, tagame vastavad turvameetmed, vaatame need pidevalt üle ja täiustame neid. Selleks kasutame kaasaegset tehnoloogiat, tehnilisi ja korralduslikke nõudeid, sh tulemüüre, sissetungimise tuvastamist, analüüsitarkvara ja andmete krüptimist.

Siiski soovitame teil järgida arvuti ja interneti kasutamise üldisi turvareegleid ning teie privaatsete andmete kaitse ja säilitamise nõudeid. Me ei vastuta teie isikuandmetele volitamata juurdepääsu eest ega nende kaotsimineku eest, kui see toimus teie süü või hooletuse tõttu.

Millised on teie õigused?

Andmesubjektina on teil isikuandmete kaitse üldmääruses ja teistes kehtivates õigusaktides sätestatud üldised õigused, sealhulgas alltoodud õigused.

Juurdepääs isikuandmetele

Teil on õigus küsida meilt kinnitust selle kohta, kas töötleme teiega seotud isikuandmeid. Sellistel juhtudel on teil õigus taotleda nendele isikuandmetele juurdepääsu või saada isikuandmete kohta teavet, kui otsest juurdepääsu ei ole ette nähtud.

Isikuandmete parandamine

Kui olete arvamusel, et teie kohta esitatud teave on vale või puudulik, on teil õigus paluda meil seda parandada või täiendada.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui töötleme teie isikuandmeid teie antud nõusoleku alusel, on teil õigus oma isikuandmete töötlemise nõusolek alati tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne tagasivõtmist antud nõusolekul põhineva töötlemise seaduslikkust ega neid juhtumeid, mil andmetöötlus toimub muul õiguslikul alusel.

Sihtotstarbelise teabe edastamise eesmärgiga andmete töötlemise vastuväide

Teil on alati õigus esitada vastuväiteid otseturunduse või sihtotstarbelise teabe edastamise eesmärgil toimuvale teie isikuandmete töötlemisele.

Töötlemise vastuväide õigustatud huvide alusel

Teil on õigus esitada vastuväiteid meie õigustatud huvidest lähtuvalt toimuvale isikuandmete töötlemisele. Kui meil on mõjuvad põhjused teie isikuandmete töötlemise jätkamiseks, jätkame teie andmete töötlemist siiski ka siis, kui olete esitanud vastuväite. Eespool nimetatud õiguste kasutamiseks palume esitada meile kirjaliku avalduse.

Kustutamine

Teatud asjaoludel on teil õigus paluda meil oma isikuandmed kustutada. Nimetatu ei kehti siiski juhtudel, mil seadus kohustab meid andmeid säilitama. Eespool nimetatud õiguste kasutamiseks palume esitada meile kirjaliku avalduse.

Töötlemispiirang

Teatud asjaoludel on teil õigus piirata oma isikuandmete töötlemist. Palun võtke aga arvesse, et juhul, kui te taotlete oma andmete töötlemise piiramist, võib see mõjutada teie võimalusi meie teenuseid saada. Eespool nimetatud õiguste kasutamiseks palume esitada meile kirjaliku avalduse.

Andmete ülekandmine

Teil on õigus saada või edastada oma isikuandmeid mõnele teisele vastutavale töötlejale. See õigus hõlmab ainult neid andmeid, mille olete meile oma nõusoleku või lepingu alusel esitanud ning mille töötlemine toimub automatiseeritult. Eespool nimetatud õiguste kasutamiseks palume esitada meile kirjaliku avalduse.

Milline seadus reguleerib veebisaidi tööd?

Veebisaidi tööd ning kõiki teie ja NESSi vahelisi suhteid reguleerivad Läti Vabariigi õigusaktid ning Euroopa Liidu kehtivad õigusaktid.

Kes reguleerib andmetöötlust muudel veebisaitidel, millele lingid viitavad?

NESSi veebisait võib sisaldada linke kolmandate isikute veebisaitidele (kodulehtedele), millel on omaenda kasutustingimused ja isikuandmete kaitse eeskirjad. Nende eest NESS ei vastuta.

Kellega ühendust võtta, kui mul tekib küsimusi?

Kui teil on privaatsuspoliitika või teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi, kommentaare või päringuid, võtke NESSiga ühendust.

Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus asjaomasele järelevalveasutusele, st Läti riiklikule andmekaitseinspektsioonile (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv)

Vastutava töötleja ja andmekaitsespetsialisti kontaktandmed

Meiega ühenduse võtmiseks võite kirjutada aadressil [email protected] või

SIA NESS, Dzirnavu iela 37–62, Riia, LV-1010, tel (+371) 67 274 479.

Andmekaitsespetsialisti kontaktandmed: e-posti aadress [email protected]